“Angikam Bhuvanam Yasya
Vacchikam Sarva Vangmayam
Aaharyam Chandra Taradi
Tam Numah Sattvikam Shivam”

<
>